Tolne Skov aps har solgt juletræsproduktionen til Green Team Group - underskud vendt til pæn indtjening

VENDSYSSEL: Tolne Skov ApS har afholdt deres årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 19. maj. Grundet forsamlingsforbuddet var skovens anpartshavere blevet opfordret til ikke at møde op til generalforsamlingen, men i stedet læse den udsendte beretning samt regnskabet, og eventuelt fremsende kommentarer og spørgsmål til dirigenten inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev holdt i Tolne Skovpavillon, hvor kun formanden for bestyrelsen Henrik Hougaard, direktøren for anpartsselskabet Jens Christian Kringelholt, bestyrelsesmedlem Lars Vandkjær og dirigenten advokat Thomas T. Bang Christensen var fysisk til stede.

Bestyrelsens beretning omhandlede selskabets virksomhed i 2019. Heraf fremgik det blandt andet:

- Den største beslutning, der er taget i årets løb, har været salget af juletræsproduktionen til Green Team Group i Sdr. Omme, som er blandt Europas største juletræsproducenter. Træerne er solgt, som de står i skoven til en fornuftig pris. Det medfører, at de seneste års underskud i juletræsproduktionen er vendt til en pæn indtjening i 2019, og salget sikrer økonomien de kommende år.

Skovningen er i 2019 reduceret meget i forhold til tidligere år for at spare op i vedmasse i skoven. Der er skovet 1.600 kubikmeter i 2019 mod 3.490 kubikmeter i 2018. Det er væsentligt under den årlige tilvækst, som i driftsplanen er anslået til 3.500 kubikmeter.

I 2019 er der plantet større arealer end normalt. Der er genplantet 15,12 Ha efter renafdrift, og det svarer til det dobbelte af et normalt år. Årsagen er, at der i ultimo 2019 kunne plantes arealer, som egentlig først var planlagt til foråret 2020.

Søerne foran Pavillonen renset godt og grundigt op. Det er med til at styrke indtrykket af området omkring Stakladen og Pavillonen som et spændende samlingspunkt. Tolne Skov er også blevet en del af Naturpark Tolne. Det betyder, at der kommer mere fokus på de arealer og faciliteter, som hører under Tolne Skov.

Af den eksterne Årsrapport fra revisionsfirmaet BDO fremgår det, at årsregnskabet for 2019 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling. Resultatet før skat er et overskud på 2.551.643 millioner kroner mod 1.672.017 millioner kroner i 2018. Et resultat som selskabets direktør Jens Christian Kringelholt og den øvrige bestyrelser finder tilfredsstillende.

Følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgt: Henrik Hougaard, Jens Christian Kringelholt og Jens Peter Skovsgaard. Herudover består bestyrelsen af: Lars Vandkjær og Karl-Erik Slynge.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor. Herefter blev den noget utraditionelle generalforsamling afsluttet, da der ikke var indkommet forslag til afstemning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...